82 1En psalm av Asaf. Gud står i gudaförsamlingen, mitt ibland gudarna håller han dom: 2»Huru länge skolen I döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Sela. 3Skaffen den arme och faderlöse rätt, given den betryckte och torftige rättvisa. 4Befrien den arme och fattige, rädden honom från de ogudaktigas hand. 5Men de veta intet och hava intet förstånd, de vandra i mörker; jordens alla grundvalar vackla. 6Jag har väl sagt att I ären gudar och allasammans den Högstes söner; 7men I måsten dock dö, såsom människor dö, och falla, likaväl som var furste faller.» 8Ja, stå upp, o Gud; håll dom över jorden, ty med arvsrätt råder du över alla folk.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses