80 1För sångmästaren, efter »Liljor»; ett vittnesbörd; av Asaf; en psalm. (2) Lyssna, du Israels herde, du som leder Josef såsom din hjord; du som tronar på keruberna, träd fram i glans. 2Låt din makt vakna upp till att gå framför Efraim och Benjamin och Manasse, och kom till vår frälsning. 3Gud, upprätta oss, och låt ditt ansikte lysa, så att vi varda frälsta.   4HERRE Gud Sebaot, huru länge skall du vredgas vid ditt folks bön? 5Du har låtit dem äta tårebröd och givit dem tårar att dricka i fullt mått. 6Du gör oss till ett trätoämne för våra grannar, och våra fiender bespotta oss. 7Gud Sebaot, upprätta oss, och låt ditt ansikte lysa, så att vi varda frälsta.   8Ett vinträd flyttade du från Egypten, du förjagade hedningarna och planterade det. 9Du röjde rum för det, och det slog rötter och uppfyllde landet. 10Bergen blevo betäckta av dess skugga och Guds cedrar av dess rankor; 11det utbredde sina revor ända till havet och sina telningar intill floden. 12Varför har du då brutit ned dess hägnad, så att alla vägfarande riva till sig därav? 13Vildsvinet från skogen frossar därpå, och djuren på marken äta därav. 14Gud Sebaot, vänd åter, skåda ned från himmelen och se härtill, och låt dig vårda om detta vinträd. 15Skydda trädet som din högra hand har planterat, och den son som du har fostrat åt dig. 16Det är förbränt av eld och kringhugget; för ditt ansiktes näpst förgås de. 17Håll din hand över din högra hands man, över den människoson som du har fostrat åt dig. 18Då skola vi icke vika ifrån dig; behåll oss vid liv, så skola vi åkalla ditt namn. 19HERRE Gud Sebaot, upprätta oss; låt ditt ansikte lysa, så att vi varda frälsta.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses