44 1Gud, med våra öron hava vi hört, våra fäder hava förtäljt därom för oss: om den gärning du gjorde i deras dagar, i forntidens dagar. 2Det var du som med din hand utrotade hedningarna, men planterade dem; du fördärvade andra folk, men dem lät du utbreda sig. 3Ty icke med sitt svärd intogo de landet, och deras egen arm gav dem icke seger, utan din högra hand och din arm och ditt ansiktes ljus, ty du hade behag till dem. 4Du, densamme, är min konung, o Gud; så tillsäg nu Jakob seger. 5Med din hjälp kunna vi stöta ned våra ovänner och i ditt namn förtrampa våra motståndare. 6Ty icke på min båge förlitar jag mig, och mitt svärd kan icke giva mig seger; 7nej, du giver oss seger över våra ovänner, och dem som hata oss låter du komma på skam. 8Gud lova vi alltid, och ditt namn prisa vi evinnerligen. Sela.   9Och dock har du nu förkastat oss och låtit oss varda till blygd, och du drager icke ut med våra härar. 10Du låter oss vika tillbaka för ovånnen, och de som hata oss taga sig byte. 11Du låter oss bliva uppätna såsom får, och bland hedningarna han du förstrött oss. 12Du säljer ditt folk för ett ringa pris, stor är icke den vinst du har gjort därpå. 13Du låter oss bliva till smälek för våra grannar, till spott och hån för dem som bo omkring oss. 14Du gör oss till ett ordspråk bland hedningarna, du låter folken skaka huvudet åt oss. 15Hela dagen är min smälek inför mig, och blygsel höljer mitt ansikte, 16när jag hör smädarens och lastarens tal, när jag ser fienden och den hämndgirige.   17Allt detta har kommit över oss, och vi hava dock icke förgätit dig, ej heller svikit ditt förbund. 18Våra hjärtan avföllo icke, och våra steg veko ej av ifrån din väg, 19så att du därför har krossat oss i schakalers land och övertäckt oss med dödsskugga. 20Om vi hade förgätit vår Guds namn och uträckt våra händer till en främmande gud, 21månne icke Gud skulle hava utrannsakat det, han som känner hjärtats lönnligheter? 22Nej, för din skull varda vi dödade hela dagen och bliva aktade såsom slaktfår.   23Vakna upp; varför sover du, Herre? Vakna, förkasta oss icke för alltid. 24Varför döljer du ditt ansikte och förgäter vårt lidande och trångmål? 25Se, vår själ är nedböjd i stoftet, vår kropp ligger nedtryckt till jorden. 26Stå upp till vår hjälp, och förlossa oss för din nåds skull.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses