145 1En lovsång av David. Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och evinnerligen. 2Jag vill dagligen lova dig och prisa ditt namn alltid och evinnerligen. 3Stor är HERREN och högtlovad, ja, hans storhet är outrannsaklig. 4Det ena släktet prisar för det andra dina verk, de förkunna dina väldiga gärningar. 5Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda och dina underfulla verk. 6Man skall tala om dina fruktansvärda gärningars makt; dina storverk skall jag förtälja. 7Man skall utbreda ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet. 8Nådig och barmhärtig är HERREN, långmodig och stor i mildhet. 9HERREN är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. 10Alla dina verk, HERRE, skola tacka dig, och dina fromma skola lova dig. 11De skola tala om ditt rikes ära, och din makt skola de förkunna. 12Så skola de kungöra för människors barn dina väldiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet. 13Ditt rike är ett rike för alla evigheter, och ditt herradöme varar från släkte till släkte. 14HERREN uppehåller alla dem som äro på väg att falla, och han upprättar alla nedböjda. 15Allas ögon vänta efter dig, och du giver dem deras mat i rätt tid. 16Du upplåter din hand och mättar allt levande med nåd. 17HERREN är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i alla sina verk. 18HERREN är nära alla dem som åkalla honom, alla dem som åkalla honom uppriktigt. 19Han gör vad de gudfruktiga begära och hör deras rop och frälsar dem. 20HERREN bevarar alla dem som älska honom, men alla ogudaktiga skall han förgöra. 21Min mun skall uttala HERREN lov, och allt kött skall prisa hans heliga namn alltid och evinnerligen.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses