15 1Sedan nu översteprästerna, tillsammans med de äldste och de skriftlärde, hela Stora rådet, på morgonen hade fattat sitt beslut, läto de strax binda Jesus och förde honom bort och överlämnade honom åt Pilatus. 2Då frågade Pilatus honom: »Är du judarnas konung?» Han svarade honom och sade: »Du säger det själv.» 3Och översteprästerna framställde många anklagelser mot honom. 4Pilatus frågade honom då åter och sade: »Svarar du intet? Du hör ju huru mycket det är som de anklaga dig för.» 5Men Jesus svarade intet mer, så att Pilatus förundrade sig. 6Nu plägade han vid högtiden giva dem en fånge lös, den som de begärde. 7Och där fanns då en man, han som kallades Barabbas, vilken satt fängslad jämte de andra som hade gjort upplopp och under upploppet begått dråp. 8Folket kom ditupp och begynte begära att han skulle göra åt dem såsom han plägade göra. 9Pilatus svarade dem och sade: »Viljen I att jag skall giva eder 'judarnas konung' lös?» 10Han förstod nämligen att det var av avund som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta. 11Men översteprästerna uppeggade folket till att begära att han hellre skulle giva dem Barabbas lös. 12När alltså Pilatus åter tog till orda och frågade dem: »Vad skall jag då göra med den som I kallen 'judarnas konung'?», 13så skriade de åter: »Korsfäst honom!» 14Men Pilatus frågade dem: »Vad ont har han då gjort?» Då skriade de ännu ivrigare: »Korsfäst honom!» 15Och eftersom Pilatus ville göra folket till viljes, gav han dem Barabbas lös; men Jesus lät han gissla och utlämnade honom sedan till att korsfästas.   16Och krigsmännen förde honom in i palatset, eller pretoriet, och kallade tillhopa hela den romerska vakten. 17Och de klädde på honom en purpurfärgad mantel och vredo samman en krona av törnen och satte den på honom. 18Sedan begynte de hälsa honom: »Hell dig, judarnas konung!» 19Och de slogo honom i huvudet med ett rör och spottade på honom; därvid böjde de knä och gåvo honom sin hyllning. 20Och när de hade begabbat honom, klädde de av honom den purpurfärgade manteln och satte på honom hans egna kläder och förde honom ut för att korsfästa honom.   21Och en man som kom utifrån marken gick där fram, Simon från Cyrene, Alexanders och Rufus' fader; honom tvingade de att gå med och bära hans kors. 22Och de förde honom till Golgataplatsen (det betyder huvudskalleplatsen). 23Och de räckte honom vin, blandat med myrra, men han tog icke emot det. 24Och de korsfäste honom och delade sedan hans kläder mellan sig, genom att kasta lott om vad var och en skulle få. 25Och det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. 26Och den överskrift som man hade satt upp över honom, för att angiva vad han var anklagad för, hade denna lydelse: »Judarnas konung.» 27Och de korsfäste med honom två rövare, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra. 28    29Och de som gingo där förbi bespottade honom och skakade huvudet och sade: »Tvi dig, du som 'bryter ned templet och bygger upp det igen inom tre dagar'! 30Hjälp dig nu själv, och stig ned från korset.» 31Sammalunda talade ock översteprästerna, jämte de skriftlärde, begabbande ord med varandra och sade: »Andra har han hjälpt; sig själv kan han icke hjälpa. 32Han som är Messias, Israels konung, han stige nu ned från korset, så att vi få se det och tro.» Också de män som voro korsfästa med honom smädade honom. 33Men vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker, som varade ända till nionde timmen. 34Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: »Eloi, Eloi, lema sabaktani?»; det betyder: »Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?» 35Då några av dem som stodo där bredvid hörde detta, sade de: »Hör, han kallar på Elias.» 36Men en av dem skyndade fram och fyllde en svamp med ättikvin och satte den på ett rör och gav honom att dricka, i det han sade: »Låt oss se om Elias kommer och tager honom ned.» 37Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan.   38Då rämnade förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ned. 39Men när hövitsmannen, som stod där mitt emot honom, såg att han på sådant sätt gav upp andan, sade han: »Förvisso var denne man Guds Son.»   40Också några kvinnor stodo där på avstånd och sågo vad som skedde. Bland dessa voro jämväl Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Joses' moder, så ock Salome 41#NAME? 42Det var nu tillredelsedag (det är dagen före sabbaten), och det hade blivit afton. 43Josef från Arimatea, en ansedd rådsherre och en av dem som väntade på Guds rike, tog därför nu mod till sig och gick in till Pilatus och utbad sig att få Jesu kropp. 44Då förundrade sig Pilatus över att Jesus redan skulle vara död, och han kallade till sig hövitsmannen och frågade honom om det var länge sedan han hade dött. 45Och när han av hövitsmannen hade fått veta huru det var, skänkte han åt Josef hans döda kropp. 46Denne köpte då en linneduk och tog honom ned och svepte honom i linneduken och lade honom i en grav som var uthuggen i en klippa; sedan vältrade han en sten för ingången till graven. 47Men Maria från Magdala och den Maria som var Joses' moder sågo var han lades.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses