5Skallighet stundar för Gasa, det är förbi med Askelon, med kvarlevan i deras dalbygd. Huru länge skall du rista märken på dig?
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses