2 1Och dessa voro de män från hövdingdömet, som drogo upp ur den landsflykt och fångenskap i Babel, till vilken de hade blivit bortförda av Nebukadnessar, konungen i Babel, och som vände tillbaka till Jerusalem och Juda, var och en till sin stad, 2i det att de följde med Serubbabel, Jesua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordokai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum och Baana. Detta var antalet män av Israels meniga folk:   3Pareos' barn: två tusen ett hundra sjuttiotvå; 4Sefatjas barn: tre hundra sjuttiotvå; 5Aras barn: sju hundra sjuttiofem; 6Pahat-Moabs barn, av Jesuas och Joabs barn: två tusen åtta hundra tolv; 7Elams barn: ett tusen två hundra femtiofyra; 8Sattus barn: nio hundra fyrtiofem; 9Sackais barn: sju hundra sextio; 10Banis barn: sex hundra fyrtiotvå; 11Bebais barn: sex hundra tjugutre; 12Asgads barn: ett tusen två hundra tjugutvå; 13Adonikams barn: sex hundra sextiosex; 14Bigvais barn: två tusen femtiosex; 15Adins barn: fyra hundra femtiofyra; 16Aters barn av Hiskia: nittioåtta; 17Besais barn: tre hundra tjugutre; 18Joras barn: ett hundra tolv; 19Hasums barn: två hundra tjugutre; 20Gibbars barn: nittiofem; 21Bet-Lehems barn: ett hundra tjugutre; 22männen från Netofa: femtiosex; 23männen från Anatot: ett hundra tjuguåtta; 24Asmavets barn: fyrtiotvå; 25Kirjat-Arims, Kefiras och Beerots barn: sju hundra fyrtiotre; 26Ramas och Gebas barn: sex hundra tjuguen; 27männen från Mikmas: ett hundra tjugutvå; 28männen från Betel och Ai: två hundra tjugutre; 29Nebos barn: femtiotvå; 30Magbis' barn: ett hundra femtiosex; 31den andre Elams barn: ett tusen två hundra femtiofyra; 32Harims barn: tre hundra tjugu; 33Lods, Hadids och Onos barn: sju hundra tjugufem; 34Jerikos barn: tre hundra fyrtiofem; 35Senaas barn: tre tusen sex hundra trettio.   36Av prästerna: Jedajas barn av Jesuas hus: nio hundra sjuttiotre; 37Immers barn: ett tusen femtiotvå; 38Pashurs barn: ett tusen två hundra fyrtiosju; 39Harims barn: ett tusen sjutton.   40Av leviterna: Jesuas och Kadmiels barn, av Hodaujas barn: sjuttiofyra;   41av sångarna: Asafs barn: ett hundra tjuguåtta;   42av dörrvaktarnas barn: Sallums barn, Aters barn, Talmons barn, Ackubs barn, Hatitas barn, Sobais barn: alla tillsammans ett hundra trettionio.   43Av tempelträlarna: Sihas barn, Hasufas barn, Tabbaots barn, 44Keros' barn, Siahas barn, Padons barn, 45Lebanas barn, Hagabas barn, Ackubs barn, 46Hagabs barn, Samlais barn, Hanans barn, 47Giddels barn, Gahars barn, Reajas barn, 48Resins barn, Nekodas barn, Gassams barn, 49Ussas barn, Paseas barn, Besais barn, 50Asnas barn, Meunims barn, Nefisims barn, 51Bakbuks barn, Hakufas barn, Harhurs barn, 52Basluts barn, Mehidas barn, Harsas barn, 53Barkos' barn, Siseras barn, Temas barn, 54Nesias barn, Hatifas barn.   55Av Salomos tjänares barn: Sotais barn, Hassoferets barn, Perudas barn, 56Jaalas barn, Darkons barn, Giddels barn, 57Sefatjas barn, Hattils barn, Pokeret-Hassebaims barn, Amis barn. 58Tempelträlarna och Salomos tjänares barn utgjorde tillsammans tre hundra nittiotvå.   59Och dessa voro de som drogo åstad från Tel-Mela, Tel-Harsa, Kerub, Addan och Immer, men som icke kunde uppgiva sina familjer och sin släkt och huruvida de voro av Israel: 60Delajas barn, Tobias barn, Nekodas barn, sex hundra femtiotvå. 61Och av prästernas barn: Habajas barn, Hackos' barn, Barsillais barn, hans som tog en av gileaditen Barsillais döttrar till hustru och blev uppkallad efter deras namn. 62Dessa sökte efter sina släktregister, men kunde icke finna dem; därför blevo de såsom ovärdiga uteslutna från prästadömet. 63Och ståthållaren tillsade dem att de icke skulle få äta av det högheliga, förrän en präst uppstode med urim och tummim.   64Hela församlingen utgjorde sammanräknad fyrtiotvå tusen tre hundra sextio, 65förutom deras tjänare och tjänarinnor, som voro sju tusen tre hundra trettiosju. Och till dem hörde två hundra sångare och sångerskor. 66De hade sju hundra trettiosex hästar, två hundra fyrtiofem mulåsnor, 67fyra hundra trettiofem kameler och sex tusen sju hundra tjugu åsnor.   68Och somliga av huvudmännen för familjerna gåvo, när de kommo till HERRENS hus i Jerusalem, frivilliga gåvor till Guds hus, för att det åter skulle byggas upp på samma plats. 69De gåvo, efter som var och en förmådde, till arbetskassan i guld sextioett tusen dariker och i silver fem tusen minor, så ock ett hundra prästerliga livklädnader.   70Och prästerna, leviterna, en del av meniga folket, sångarna, dörrvaktarna och tempelträlarna bosatte sig i sina städer: hela Israel i sina städer.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses