3 1Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma. 2Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda, 4förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola älska vällust mer än Gud, 5de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana. 6Ty till dem höra de män som innästla sig i husen och fånga svaga kvinnor, som äro tyngda av synder och drivas av allahanda begärelser, 7kvinnor som alltjämt hålla på med att lära, men aldrig kunna komma till kunskap om sanningen. 8Och såsom Jannes och Jambres stodo emot Moses, så stå dessa män emot sanningen; de äro människor som äro fördärvade i sitt sinne och icke hålla provet i fråga om tron. 9Men de skola icke tillstädjas att gå längre, ty deras galenskap skall bliva uppenbar för alla, såsom det skedde med de männens.   10Du åter har blivit min efterföljare lära, i vandel, i strävanden, i tro, tålamod, i kärlek, i ståndaktighet, 11under förföljelser och lidanden, sådana som drabbade mig i Antiokia, Ikonium och Lystra. Ja, sådana förföljelser har jag fått utstå, men ur alla har Herren frälst mig. 12Så skola ock alla de, som vilja leva gudfruktigt i Kristus Jesus, få lida förföljelse. 13Men onda människor och bedragare skola gå allt längre i ondska; de skola förvilla andra och själva bliva förvillade.   14Men förbliv du vid det som du har lärt, och som du har fått visshet om. Du vet ju av vilka du har lärt det, 15och du känner från barndomen de heliga skrifter som kunna giva dig vishet, så att du bliver frälst genom den tro du har i Kristus Jesus. 16All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, 17så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt gott verk.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses