25 1Och David jämte härhövitsmännen avskilde till tjänstgöring Asafs, Hemans och Jedutuns söner, som hade profetisk anda till att spela på harpor, psaltare och cymbaler. Och detta är förteckningen på dem, på de män som fingo denna tjänstgöring till åliggande. 2Av Asafs söner: Sackur, Josef, Netanja och Asarela, Asafs söner, under ledning av Asaf, som hade profetisk anda till att spela, under konungens ledning. 3Av Jedutun: Jedutuns söner Gedalja, Seri, Jesaja, Hasabja och Mattitja, tillsammans sex, med harpor, under ledning av sin fader Jedutun, som hade profetisk anda till att spela tack- och lovsånger till HERREN. 4Av Heman: Hemans söner Buckia, Mattanja, Ussiel, Sebuel och Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti och Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hotir, Mahasiot. 5Alla dessa voro söner till Heman, som var konungens siare, enligt det löfte Gud hade givit, att han ville upphöja hans horn; därför gav Gud Heman fjorton söner och tre döttrar. 6Alla dessa stodo var och en under sin faders ledning, när de utförde sången i HERRENS hus till cymbaler, psaltare och harpor och så gjorde tjänst i Guds hus; de stodo under konungens, Asafs, Jedutuns och Hemans ledning. 7Och antalet av dem jämte deras bröder, av dem som hade blivit undervisade i sången till HERREN ära, alla de däri kunniga, utgjorde två hundra åttioåtta.   8Och de kastade lott om tjänstgöringen, alla, den minste likasåväl som den störste, den kunnige jämte lärjungen. 9Den första lotten kom ut för Asaf och föll på Josef; den andre blev Gedalja, han själv med sina bröder och söner, tillsammans tolv; 10den tredje blev Sackur, med sin söner och bröder, tillsammans tolv 11den fjärde lotten kom ut för Jisri, med hans söner och bröder, tillsammans tolv; 12den femte blev Netanja, med sina söner och bröder, tillsammans tolv; 13den sjätte blev Buckia, med sina söner och bröder, tillsammans tolv; 14den sjunde blev Jesarela, med sina söner och bröder, tillsammans tolv; 15den åttonde blev Jesaja, med sin söner och bröder, tillsammans tolv 16den nionde blev Mattanja, med sina söner och bröder, tillsammans tolv; 17den tionde blev Simei, med sina söner och bröder, tillsammans tolv 18den elfte blev Asarel, med sin söner och bröder, tillsammans tolv 19den tolfte lotten kom ut för Hasabja, med hans söner och bröder tillsammans tolv; 20den trettonde blev Subael, med sina söner och bröder, tillsammans tolv; 21den fjortonde blev Mattitja, med sina söner och bröder, tillsammans tolv; 22den femtonde lotten kom ut för Jeremot, med hans söner och bröder, tillsammans tolv; 23den sextonde för Hananja, med hans söner och bröder, tillsammans tolv; 24den sjuttonde för Josbekasa, med hans söner och bröder, tillsammans tolv; 25den adertonde för Hanani, med hans söner och bröder, tillsammans tolv; 26den nittonde för Malloti, med hans söner och bröder, tillsammans tolv; 27den tjugonde för Elijata, med hans söner och bröder, tillsammans tolv; 28den tjuguförsta för Hotir, med hans söner och bröder, tillsammans tolv; 29den tjuguandra för Giddalti, med hans söner och bröder, tillsammans tolv; 30den tjugutredje för Mahasiot, med hans söner och bröder, tillsammans tolv; 31den tjugufjärde för Romamti-Eser, med hans söner och bröder, tillsammans tolv.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses