24 1Och Arons söner hade följande avdelningar: Arons söner voro Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar. 2Men Nadab och Abihu dogo före sin fader; och de hade inga söner. Så blevo allenast Eleasar och Itamar präster. 3Och David jämte Sadok, av Eleasars söner, och Ahimelek, av Itamars söner, indelade dem och bestämde den ordning i vilken de skulle göra tjänst. 4Då nu Eleasars söner befunnos hava flera huvudmän än Itamars söner, indelade man dem så, att Eleasars söner fingo sexton huvudmän för sina familjer och Itamars söner åtta huvudmän för sina familjer. 5Man indelade dem genom lottkastning, de förra såväl som de senare, ty helgedomens furstar och Guds furstar togos både av Eleasars söner och av Itamars söner. 6Och Semaja, Netanels son, sekreteraren, av Levi stam, tecknade upp dem i närvaro av konungen, furstarna och prästen Sadok och Ahimelek, Ebjatars son, och i närvaro av huvudmännen för prästernas och leviternas familjer. Lotterna drogos skiftevis för Eleasars och för Itamars familjer.   7Den första lotten föll ut för Jojarib, den andra för Jedaja, 8den tredje för Harim, den fjärde för Seorim, 9den femte för Malkia, den sjätte för Mijamin, 10den sjunde för Hackos, den åttonde för Abia, 11den nionde för Jesua, den tionde för Sekanja, 12den elfte för Eljasib, den tolfte för Jakim, 13den trettonde för Huppa, den fjortonde för Jesebab, 14den femtonde för Bilga, den sextonde för Immer, 15den sjuttonde för Hesir, den adertonde för Happisses, 16den nittonde för Petaja, den tjugonde för Hesekiel, 17den tjuguförsta för Jakin, den tjuguandra för Gamul, 18den tjugutredje for Delaja, den tjugufjärde för Maasja. 19Detta blev den ordning i vilken de skulle göra tjänst, när de gingo in i HERRENS hus, såsom det var föreskrivet för dem genom deras fader Aron, i enlighet med vad HERREN, Israels Gud, hade bjudit honom.   20Vad angår de övriga Levi barn, så hörde till Amrams barn Subael, till Subaels barn Jedeja, 21till Rehabja, det är till Rehabjas barn, huvudmannen Jissia, 22till jishariterna Selomot, till Selomots barn Jahat. 23Och benajiter voro Jeria, Amarja, den andre, Jahasiel, den tredje, och Jekameam, den fjärde. 24Ussiels barn voro Mika; till Mikas barn hörde Samur. 25Mikas broder var Jissia; till Jissias barn hörde Sakarja. 26Meraris barn voro Maheli och Musi, Jaasia-Benos söner. 27Meraris barn voro dessa av Jaasia-Beno, och vidare Soham, Sackur och Ibri. 28Mahelis son var Eleasar, men denne hade inga söner. 29Till Kis, det är Kis' barn, hörde Jerameel.   30Men Musis barn voro Maheli, Eder och Jerimot. Dessa voro leviternas barn, efter deras familjer. 31Också dessa kastade lott likasåväl som deras bröder, Arons söner, i närvaro av konung David, Sadok, Ahimelek och huvudmännen för prästernas och leviternas familjer, huvudmännen för familjerna likasåväl som deras yngsta bröder.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses