97 1De HEERE regeert, de aarde verheuge zich; dat veel eilanden zich verblijden.   2Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Zijns troons.   3Een vuur gaat voor Zijn aangezicht heen, en het steekt Zijn wederpartijen rondom aan brand.   4Zijn bliksemen verlichten de wereld; het aardrijk ziet ze en het beeft.   5De bergen smelten als was voor het aanschijn des HEEREN, voor het aanschijn des HEEREN der ganse aarde.   6De hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid, en alle volken zien Zijn eer.   7Beschaamd moeten wezen allen, die de beelden dienen, die zich op afgoden beroemen; buigt u neder voor Hem, alle gij goden!   8Sion heeft gehoord, en het heeft zich verblijd, en de dochteren van Juda hebben zich verheugd vanwege Uw oordelen, o HEERE!   9Want Gij, HEERE! zijt de Allerhoogste over de gehele aarde; Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden.   10Gij liefhebbers des HEEREN! haat het kwade; Hij bewaart de zielen Zijner gunstgenoten; Hij redt hen uit der goddelozen hand.   11Het licht is voor den rechtvaardige gezaaid, en vrolijkheid voor de oprechten van hart.   12Gij rechtvaardigen! verblijdt u in den HEERE, en spreekt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses