90 1Een gebed van Mozes, den man Gods. HEERE! Gij zijt ons geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht.   2Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.   3Gij doet den mens wederkeren tot verbrijzeling, en zegt: Keert weder, gij mensenkinderen!   4Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwaak.   5Gij overstroomt hen; zij zijn gelijk een slaap; in den morgenstond zijn zij gelijk het gras, dat verandert;   6In den morgenstond bloeit het, en het verandert; des avonds wordt het afgesneden, en het verdort.   7Want wij vergaan door Uw toorn; en door Uw grimmigheid worden wij verschrikt.   8Gij stelt onze ongerechtigheden voor U, onze heimelijke zonden in het licht Uws aanschijns.   9Want al onze dagen gaan henen door Uw verbolgenheid; wij brengen onze jaren door als een gedachte.   10Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, of, zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaren; en het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen.   11Wie kent de sterkte Uws toorns, en Uw verbolgenheid, naardat Gij te vrezen zijt?   12Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.   13Keer weder, HEERE! tot hoe lange? en het berouwe U over Uw knechten.   14Verzadig ons in den morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen.   15Verblijd ons naar de dagen, in dewelke Gij ons gedrukt hebt, naar de jaren, in dewelke wij het kwaad gezien hebben.   16Laat Uw werk aan Uw knechten gezien worden, en Uw heerlijkheid over hun kinderen.   17En de liefelijkheid des HEEREN, onzes Gods; zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses