87 1Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid.   2De HEERE bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jakob.   3Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods! Sela.   4Ik zal Rahab en Babel vermelden, onder degenen, die Mij kennen; ziet, de Filistijn, en de Tyrier, met den Moor, deze is aldaar geboren.   5En van Sion zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; en de Allerhoogste Zelf zal hen bevestigen.   6De HEERE zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende: Deze is aldaar geboren. Sela.   7En de zangers, gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses