82 1Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden;   2Hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela.   3Doet recht den arme en den wees; rechtvaardigt den verdrukte en den arme.   4Verlost den arme en den behoeftige, rukt hem uit der goddelozen hand.   5Zij weten niet, en verstaan niet; zij wandelen steeds in duisternis; dies wankelen alle fondamenten der aarde.   6Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden; en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten;   7Nochtans zult gij sterven als een mens; en als een van de vorsten zult gij vallen.   8Sta op, o God! oordeel het aardrijk, want Gij bezit alle natien.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses