80 1Voor den opperzangmeester, op Schoschannim; een getuigenis, een psalm van Asaf. (1a) O Herder Israels! neem ter ore, Die Jozef als schapen leiddet; Die tussen de cherubim zit, verschijn blinkende.   2Wek Uw macht op voor het aangezicht van Efraim, en Benjamin, en Manasse, en kom tot onze verlossing.   3O God! breng ons weder, en laat Uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden.   4O HEERE, God der heirscharen! hoe lang zult Gij roken tegen het gebed Uws volks?   5Gij spijst hen met tranenbrood, en drenkt hen met tranen uit een drieling.   6Gij hebt ons onzen naburen tot een twist gesteld, en onze vijanden spotten onder zich.   7O God der heirscharen! breng ons weder, en laat Uw aangezicht lichten; zo zullen wij verlost worden.   8Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht, hebt de heidenen verdreven, en hebt denzelven geplant;   9Gij hebt de plaats voor hem bereid, en zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft.   10De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest, en zijn ranken waren als cederbomen Gods.   11Hij schoot zijn ranken uit tot aan de zee, en zijn scheuten tot aan de rivier.   12Waarom hebt Gij zijn muren doorgebroken, zodat allen, die den weg voorbijgaan, hem plukken?   13Het zwijn uit het woud heeft hem uitgewroet, en het wild des velds heeft hem afgeweid.   14O God der heirscharen! keer toch weder; aanschouw uit den hemel, en zie, en bezoek dezen wijnstok,   15En den stam, dien Uw rechterhand geplant heeft, en dat om den zoon, dien Gij U gesterkt hebt!   16Hij is met vuur verbrand; hij is afgehouwen; zij komen om van het schelden Uws aangezichts.   17Uw hand zij over den man Uwer rechterhand, over des mensen zoon, dien Gij U gesterkt hebt.   18Zo zullen wij van U niet terugkeren; behoud ons in het leven, zo zullen wij Uw Naam aanroepen.   19[ (Psalms 80:20) O HEERE, God der heirscharen! breng ons weder; laat Uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. ]  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses