7 1Davids Schiggajon, dat hij den HEERE gezongen heeft, over de woorden van Cusch, den zoon van Jemini. (1a) HEERE, mijn God, op U betrouw ik; verlos mij van al mijn vervolgers, en red mij.   2Opdat hij mijn ziel niet rove als een leeuw, verscheurende, terwijl er geen verlosser is.   3HEERE, mijn God, indien ik dat gedaan heb, indien er onrecht in mijn handen is;   4Indien ik kwaad vergolden heb dien, die vrede met mij had; (ja, ik heb dien gered die mij zonder oorzaak benauwde!)   5Zo vervolge de vijand mijn ziel, en achterhale ze, en vertrede mijn leven ter aarde, en doe mijn eer in het stof wonen! Sela.   6Sta op, HEERE, in Uw toorn, verhef U om de verbolgenheden mijner benauwers, en ontwaak tot mij; Gij hebt het gericht bevolen.   7Zo zal de vergadering der volken U omsingelen; keer dan boven haar weder in de hoogte.   8De HEERE zal den volken recht doen; richt mij, HEERE, naar mijn gerechtigheid, en naar mijn oprechtigheid, die bij mij is.   9Laat toch de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig den rechtvaardige, Gij, Die harten en nieren beproeft, o rechtvaardige God!   10Mijn schild is bij God, Die de oprechten van hart behoudt.   11God is een rechtvaardige Rechter, en een God, Die te allen dage toornt.   12Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten; Hij heeft Zijn boog gespannen, en dien bereid.   13En heeft dodelijke wapenen voor hem gereed gemaakt; Hij zal Zijn pijlen tegen de hittige vervolgers te werk stellen.   14Ziet, hij is in arbeid van ongerechtigheid, en is zwanger van moeite, hij zal leugen baren.   15Hij heeft een kuil gedolven, en dien uitgegraven, maar hij is gevallen in de groeve, die hij gemaakt heeft.   16Zijn moeite zal op zijn hoofd wederkeren, en zijn geweld op zijn schedel nederdalen.   17[ (Psalms 7:18) Ik zal den HEERE loven naar Zijn gerechtigheid, en den Naam des HEEREN, des Allerhoogsten, psalmzingen. ]  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses