56 1Een gouden kleinood van David, voor den opperzangmeester, op Jonath Elem Rechokim; als de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gath. (1a) Wees mij genadig, o God! want de mens zoekt mij op te slokken; den gansen dag dringt mij de bestrijder.   2Mijn verspieders zoeken mij den gansen dag op te slokken; want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste!   3Ten dage, als ik zal vrezen, zal ik op U vertrouwen.   4In God zal ik Zijn woord prijzen; ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen; wat zoude mij vlees doen?   5Den gansen dag verdraaien zij mijn woorden; al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade.   6Zij rotten samen, zij versteken zich, zij passen op mijn hielen; als die op mijn ziel wachten.   7Zouden zij om hun ongerechtigheid vrijgaan? Stort de volken neder in toorn, o God!   8Gij hebt mijn omzwerven geteld; leg mijn tranen in uw fles; zijn zij niet in Uw register?   9Dan zullen mijn vijanden achterwaarts keren, ten dage als ik roepen zal; dit weet ik, dat God met mij is.   10In God zal ik het woord prijzen; in den HEERE zal ik het woord prijzen.   11Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen; wat zou mij de mens doen?   12O God! op mij zijn Uw geloften; ik zal U dankzeggingen vergelden;   13[ (Psalms 56:14) Want Gij hebt mijn ziel gered van den dood; ook niet mijn voeten van aanstoot, om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht der levenden? ]  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses