51 1Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (1a) Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. (1b) Wees mij genadig, o God! naar Uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid Uwer barmhartigheden.   2Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde.   3Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde is steeds voor mij.   4Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan, dat kwaad is in Uw ogen; opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw spreken, en rein zijt in Uw richten.   5Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.   6Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend.   7Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.   8Doe mij vreugde en blijdschap horen; dat de beenderen zich verheugen, die Gij verbrijzeld hebt.   9Verberg Uw aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden.   10Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.   11Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij.   12Geef mij weder de vreugde Uws heils; en de vrijmoedige geest ondersteune mij.   13Zo zal ik de overtreders Uw wegen leren; en de zondaars zullen zich tot U bekeren.   14Verlos mij van bloedschulden, o God, Gij, God mijns heils! zo zal mijn tong Uw gerechtigheid vrolijk roemen.   15Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof verkondigen.   16Want Gij hebt geen lust tot offerande, anders zou ik ze geven; in brandofferen hebt Gij geen behagen.   17De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.   18[ (Psalms 51:20) Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op. ]   19[ (Psalms 51:21) Dan zult Gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer, dat gans verteerd wordt; dan zullen zij varren offeren op Uw altaar. ]  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses