48 1Een lied, een psalm, voor de kinderen van Korach. (1a) De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad onzes Gods, op den berg Zijner heiligheid.   2Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion, aan de zijden van het noorden; de stad des groten Konings.   3God is in haar paleizen; Hij is er bekend voor een Hoog Vertrek.   4Want ziet, de koningen waren vergaderd; zij waren te zamen doorgetogen.   5Gelijk zij het zagen, alzo waren zij verwonderd; zij werden verschrikt, zij haastten weg.   6Beving greep hen aldaar aan, smart als van een barende vrouw.   7Met een oostenwind verbreekt Gij de schepen van Tharsis.   8Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien in de stad des HEEREN der heirscharen, in de stad onzes Gods; God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid. Sela.   9O God! wij gedenken Uwer weldadigheid, in het midden Uws tempels.   10Gelijk Uw Naam is, o God! alzo is Uw roem tot aan de einden der aarde; Uw rechterhand is vol van gerechtigheid.   11Laat de berg Sion blijde zijn; laat de dochteren van Juda zich verheugen, om Uwer oordelen wil.   12Gaat rondom Sion, en omringt haar; telt haar torens;   13Zet uw hart op haar vesting; beschouwt onderscheidenlijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt.   14[ (Psalms 48:15) Want deze God is onze God eeuwiglijk en altoos; Hij zal ons geleiden tot den dood toe. ]  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses