3 1Een psalm van David, als hij vlood voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. (1a) O HEERE! hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd; velen staan tegen mij op.   2Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. Sela.   3Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft.   4Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid. Sela.   5Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.   6Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks, die zich rondom tegen mij zetten.   7Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God; want Gij hebt al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen; de tanden der goddelozen hebt Gij verbroken.   8[ (Psalms 3:9) Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. Sela. ]  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses