2 1Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?   2De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:   3Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.   4Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.   5Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.   6Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.   7Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.   8Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.   9Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.   10Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde!   11Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.   12Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses