149 1Hallelujah! Zingt den HEERE een nieuw lied; Zijn lof zij in de gemeente Zijner gunstgenoten.   2Dat Israel zich verblijde in Dengene, Die hem gemaakt heeft; dat de kinderen Sions zich verheugen over hun Koning.   3Dat zij Zijn Naam loven op de fluit; dat zij Hem psalmzingen op de trommel en harp.   4Want de HEERE heeft een welgevallen aan Zijn volk; Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil.   5Dat Zijn gunstgenoten van vreugde opspringen, om die eer; dat zij juichen op hun legers.   6De verheffingen Gods zullen in hun keel zijn; en een tweesnijdend zwaard in hun hand;   7Om wraak te doen over de heidenen, en bestraffingen over de volken;   8Om hun koningen te binden met ketenen, en hun achtbaren met ijzeren boeien;   9Om het beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al Zijn gunstgenoten zijn. Hallelujah!  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses