147 1Looft den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij liefelijk is; de lof is betamelijk.   2De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israels verdrevenen.   3Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.   4Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen.   5Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal.   6De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe.   7Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp.   8Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; Die het gras op de bergen doet uitspruiten;   9Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen.   10Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans.   11De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen.   12O Jeruzalem! roem den HEERE; o Sion! loof uw God.   13Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u.   14Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette der tarwe.   15Hij zendt Zijn bevel op aarde; Zijn woord loopt zeer snel.   16Hij geeft sneeuw als wol; Hij strooit den rijm als as.   17Hij werpt Zijn ijs heen als stukken; wie zou bestaan voor Zijn koude?   18Hij zendt Zijn woord, en doet ze smelten; Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien henen.   19Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israel Zijn inzettingen en Zijn rechten.   20Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses