108 1Een lied, een psalm van David. (1a) O God! mijn hart is bereid; ik zal zingen en psalmzingen, ook mijn eer.   2Waak op, gij luit en harp! ik zal in den dageraad opwaken.   3Ik zal U loven onder de volken, o HEERE! en ik zal U psalmzingen onder de natien.   4Want Uw goedertierenheid is groot tot boven de hemelen, en Uw waarheid tot aan de bovenste wolken.   5Verhef U, o God! boven de hemelen, en Uw eer over de ganse aarde.   6Opdat Uw beminden bevrijd worden; geef heil door Uw rechterhand, en verhoor ons.   7God heeft gesproken in Zijn heiligdom, dies zal ik van vreugde opspringen; ik zal Sichem delen, en het dal van Sukkoth zal ik afmeten.   8Gilead is mijn, Manasse is mijn, en Efraim is de sterkte mijns hoofds; Juda is mijn wetgever.   9Moab is mijn waspot; op Edom zal ik mijn schoen werpen; over Palestina zal ik juichen.   10Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom?   11Zult Gij het niet zijn, o God! Die ons verstoten hadt, en Die niet uittoogt, o God! met onze heirkrachten?   12Geef Gij ons hulp uit de benauwdheid; want des mensen heil is ijdelheid.   13[ (Psalms 108:14) In God zullen wij kloeke daden doen, en Hij zal onze wederpartijders vertreden. ]  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses