22 1Toen antwoordde Elifaz, de Themaniet, en zeide:   2Zal ook een man Gode voordelig zijn? Maar voor zichzelven zal de verstandige voordelig zijn.   3Is het voor den Almachtige nuttigheid, dat gij rechtvaardig zijt; of gewin, dat gij uw wegen volmaakt?   4Is het om uw vreze, dat Hij u bestraft, dat Hij met u in het gericht komt?   5Is niet uw boosheid groot, en uwer ongerechtigheden geen einde?   6Want gij hebt uw broederen zonder oorzaak pand afgenomen, en de klederen der naakten hebt gij uitgetogen.   7Den moede hebt gij geen water te drinken gegeven, en van den hongerige hebt gij het brood onthouden.   8Maar was er een man van geweld, voor dien was het land, en een aanzienlijk persoon woonde daarin.   9De weduwen hebt gij ledig weggezonden, en de armen der wezen zijn verbrijzeld.   10Daarom zijn strikken rondom u, en vervaardheid heeft u haastelijk beroerd.   11Of gij ziet de duisternis niet, en des water overvloed bedekt u.   12Is niet God in de hoogte der hemelen? Zie toch het opperste der sterren aan, dat zij verheven zijn.   13Daarom zegt gij: Wat weet er God van? Zal Hij door de donkerheid oordelen?   14De wolken zijn Hem een verberging, dat Hij niet ziet; en Hij bewandelt den omgang der hemelen.   15Hebt gij het pad der eeuw waargenomen, dat de ongerechtige lieden betreden hebben?   16Die rimpelachtig gemaakt zijn, als het de tijd niet was; een vloed is over hun grond uitgestort;   17Die zeiden tot God: Wijk van ons! En wat had de Almachtige hun gedaan?   18Hij had immers hun huizen met goed gevuld; daarom is de raad der goddelozen verre van mij.   19De rechtvaardigen zagen het, en waren blijde, en de onschuldige bespotte hen;   20Dewijl onze stand niet verdelgd is, maar het vuur hun overblijfsel verteerd heeft.   21Gewen u toch aan Hem, en heb vrede; daardoor zal u het goede overkomen.   22Ontvang toch de wet uit Zijn mond, en leg Zijn redenen in uw hart.   23Zo gij u bekeert tot den Almachtige, gij zult gebouwd worden; doe het onrecht verre van uw tenten.   24Dan zult gij het goud op het stof leggen, en het goud van Ofir bij den rotssteen der beken;   25Ja, de Almachtige zal uw overvloedig goud zijn, en uw krachtig zilver zijn;   26Want dan zult gij u over den Almachtige verlustigen, en gij zult tot God uw aangezicht opheffen.   27Gij zult tot Hem ernstiglijk bidden, en Hij zal u verhoren; en gij zult uw geloften betalen.   28Als gij een zaak besluit, zo zal zij u bestendig zijn; en op uw wegen zal het licht schijnen.   29Als men iemand vernederen zal, en gij zeggen zult: Het zij verhoging; dan zal God den nederige van ogen behouden.   30Ja, Hij zal dien bevrijden, die niet onschuldig is, want hij wordt bevrijd door de zuiverheid uwer handen.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses