5 1Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve. 2Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. 3Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden; 4Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. 5Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. 6Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn. 7Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken; 8Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid. 9Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus; 10Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden. 11Daarom vermaant elkander, en sticht de een den anderen, gelijk gij ook doet.   12En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen; 13En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander. 14En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen. 15Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde; maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. 16Verblijdt u te allen tijd. 17Bidt zonder ophouden. 18Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. 19Blust den Geest niet uit. 20Veracht de profetieen niet. 21Beproeft alle dingen; behoudt het goede. 22Onthoudt u van allen schijn des kwaads.   23En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. 24Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.   25Broeders, bidt voor ons.   26Groet al de broeders met een heiligen kus. 27Ik bezweer ulieden bij den Heere, dat deze zendbrief al den heiligen broederen gelezen worde.   28De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses